Wysyłka i zwroty

Na stronie Furelle dostępne są płatności następującymi sposobami:

 1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl za pomocą karty kredytowej
  lub szybkim przelewem elektronicznym z wybranych polskich banków  lub
  2. Przelewem zwykłym w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia na rachunek bankowy  w PKO S.A.: 28 1020 2401 0000 0502 0542 5410 lub
  3. za pobraniem

Wysyłka

 1. Przesyłki opłacone z góry zwykłym przelewem bankowym lub przy wykorzystaniu serwisu płatności PAYU są wysyłane nie później niż w trzecim dniu roboczym dniu po otrzymaniu płatności.
 2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich oraz paczkomatów INPOST na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przesyłki pocztowe z zakupionym towarem są nadawane pocztą priorytetową.
 4. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki pocztowej wynosi 2 dni robocze od dnia nadania.
 5. Do wysyłanego towaru Sprzedający dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 7. Kupujący ma także możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru oraz jego wymianę na warunkach
  określonych niniejszym Regulaminem

Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od odebrania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. W celu dokonania zwrotu Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostarczany Kupującemu na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail, w formie określonej w § 2 ust. 7
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana ta była dokonana w ramach zwykłego zarządu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie po odstąpienie od umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 7. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
 8. Zwracany Towar należy przekazać wysłanemu przez furelleofficial.com w tym celu kurierowi w celu jego zwrotu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.3 powyżej, po uprzednim otrzymaniu zwrotu towaru, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów (Sprzedający zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
  chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupujący może wyrazić zgodę na zwrot kosztów, o których mowa w ust. 7 na wskazany przez siebie w formularzu odstąpienia od umowy rachunek bankowy.

pobierz formularz zwrotu

Wymiana Towaru

 1. Kupującemu przysługuje także uprawnienie wymiany zakupionego towaru na inny, pod warunkiem odesłania go w stanie nie przekraczającym stanu zwykłego zarządu, w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Za datę odesłania towaru uważa się datę nadania przesyłki.
 3. W celu dokonania wymiany Towaru Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z uprawnienia wymiany towaru, należy wypełnić formularz zwrotu w celu wysłania przez  furelleofficial.com kuriera po odbiór przesyłki.
 5. Jeżeli jest to możliwe Kupujący przygotowuje Towar w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT lub wyciąg z konta).
 6. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa Kupujący. Towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.
 7. Ewentualne różnice w cenie wymienianych towarów zostaną wyrównane poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu wymiany towaru.

Gwarancja i reklamacje

 1. Gwarantem jest firma Furelle Izabela Jałowiecka, ul. Zamenhofa 8/3, 41-902 Bytom, właściciel furelleofficial.com
 2. Wszystkie oferowane przez Gwaranta towary są nowe i są objęte gwarancją w zakresie wad ukrytych powstałych z winy producenta.
 3. Udzielona gwarancja jest ważna wyłącznie po przedłożeniu oryginału dowodu zakupu  i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wskazanej na dowodzie zakupu. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
 5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych (w przypadku obuwia np. otarcia, rozerwanie skóry, naderwania zadrapania, oderwanie zamka, przetarcia sznurówek oraz oczek na sznurówki, starcie podeszwy, wytarcia zapiętków itp.), przebarwień odzieży przez obuwie wykonane na naturalnej barwionej podszewce, jawnych usterek i uszkodzeń widocznych w dniu zakupu, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt wraz  z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
 6. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wyczyszczony, bez jakichkolwiek zabrudzeń i wad pod względem higienicznym tzn. spełniający zasady ogólnej higieny.
 7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od daty otrzymania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, w ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się, w terminie do 21 od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego:
  a) w pierwszej kolejności usunąć wadę towaru będącą przedmiotem reklamacji
  b) wymienić towar na nowy, gdy usunięcie wady jest niemożliwe,
  c) zwrócić równowartość zakupionego towaru w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany na towar nowy, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub gotówką w miejscu zakupu towaru.
 8. W przypadku nie wywiązania się przez Gwaranta z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy Kupna na warunkach określonych w § 5
  niniejszego Regulaminu. Kupujący traci prawa gwarancyjne, gdy towar był nadal użytkowany po pojawieniu się domniemanej wady będącej przedmiotem gwarancji. Kupujący traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub naprawy towaru wykonanej we własnym zakresie.
 9. W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, towar może być oddany przez Gwaranta do oceny rzeczoznawcy.
 10. W przypadku opinii rzeczoznawcy uznającej reklamację Kupującego za nieuzasadnioną, Kupujący pokrywa koszt odesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada z
  tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 14 powyżej.
 14. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedającym Umów.
 15. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Kupujący niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 16. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 17 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie  nternetowej www.uokik.gov.pl.
 17. Kupujący będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

pobierz formularz zwrotu

Shopping Cart
   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

   
Scroll to Top

50% off

NA KOLEKCJĘ WIESZAKOWĄ W SALONIE

SILESIA CITY CENTER