Regulamin Konkursu dla Mamy i Córki

Regulamin konkursu „Dzień Mamy z Furelle”.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Dzień Mamy z Furelle”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest "Furelle" Izabela Jałowiecka-Święs, ul. Ludwika Zamenhofa 8, 41-902 Bytom, NIP: 2220088104, zwany dalej Organizatorem Konkursu.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników, którzy są fanami profilu: https://www.facebook.com/furelle/

4. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.

5. Konkurs trwa od 20.05.2020 do 22.05.2020 r.

6. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).

§2

UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i będąca fanem profilu: https://www.facebook.com/furelle/

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) informujemy, że:

1) administratorem przekazanych danych osobowych jest "Furelle" Izabela Jałowiecka-Święs, ul. Ludwika Zamenhofa 8, 41-902 Bytom, NIP: 2220088104, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu

3) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu oraz czas określony przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji po ustaniu umowy tj. do 6 lat po jej wygaśnięciu.

8) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres: fashion@furelle.com.

4. Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie.

§3

ZASADY KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzi 1 osoba - Organizator Konkursu.

2. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie ma za zadanie wymyślić i hasła - dla mamy i córki - które chciałby nosić na własnej spersonalizowanej bluzie i zamieścić je w komentarzu pod postem konkursowym. Dodatkowo uczestnik musi udostępnić post konkursowy na swojej tablicy, aby wziąć w nim udział.

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony wedle następujących kryteriów: kreatywności, konieczności nawiązania jednego hasła w odniesieniu do mamy, a drugiego w odniesieniu do córki; chwytliwości hasła oraz jego długości. Hasła nie powinny zawierać więcej niż 20 znaków, tak aby nadruk mógł zmieścić się na bluzie.

4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się odpowiedzi spełniające wymagane kryteria.

5. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych odpowiedzi.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować jedną odpowiedź.

7. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

8. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzców prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzców Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu umożliwiającego wysłanie nagrody pocztą.

9. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator Konkursu. Za wysyłkę nagród odpowiada Organizator Konkursu. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych niezbędnych do wysłania nagród. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzców Konkursu do 23.05.2020r. do godziny 21:00 poprzez udostępnienie posta wraz z oznaczeniem zwycięzców na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.

§4

NAGRODY

1. W konkursie nagrodzonych zostanie 1 Uczestnik. Każdy z Uczestnik ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

2. Nagrodą w konkursie jest: komplet czerwonych bluz dla mamy i córki wraz z nadrukowanymi hasłami, które zwyciężyły w konkursie.

3. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

7. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

§5

REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail fashion@furelle.com z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku”.

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.

4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu na profilu: https://www.facebook.com/furelle/

3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:

a) okoliczności wynikających z siły wyższej,

b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,

c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego.

Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Facebook lub odpowiednim organom.

6. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl